[ ↓ skip to navigation ↓ ]

Przepisy prawne

Oświadczenie

Hill's Pet Nutrition Limited ("Hill's") prowadzi niniejszą stronę na potrzeby społeczności internautów. Zawartość (w tym grafiki i tekst) zamieszczana przez Hill's Pet Nutrition Limited, spółki grupy Hill’s oraz Colgate-Palmolive Company jest chroniona prawem autorskim. Nazwy produktów, logo, etykiety i wzory opakowań (znaki towarowe) pojawiające się na tej stronie są własnością firmy Hill's Pet Nutrition Inc., jej spółek zależnych, a tam gdzie zaznaczono, jej licencjodawców. Umieszczenie tych znaków na stronie nie jest równoznaczne z udzieleniem licencji na ich wykorzystanie lub powielanie. Uznanie znaków towarowych potwierdza prawa Hill’s do nich jedynie na terenie Stanów Zjednoczonych Ameryki. Status prawny i sposób uznawania znaków może się różnić w zależności od kraju. Dozwolone jest pobieranie zawartości niniejszej strony jedynie do prywatnego, niekomercyjnego użytku. W innych przypadkach kopiowanie i zmiany tej zawartości są zabronione.

Hill’s dołoży wszelkich starań, by zamieszczać dokładne i aktualne informacje, ale nie gwarantuje ich dokładności i kompletności. W granicach określonych przez odpowiednie przepisy Hill’s zastrzega, że nie bierze na siebie odpowiedzialności z tytułu jakichkolwiek zobowiązań, zastrzeżeń i warunków, w tym domniemanych, związanych z niniejszą stroną i jej zawartością, czy też odnoszących się do jej jakości, przydatności oraz praw osób trzecich.

Żadne z powyższych zastrzeżeń nie wyłącza, ani nie ogranicza odpowiedzialności firmy Hill’s za śmierć lub zranienie będące skutkiem jej zaniedbania, oszustwo lub jakiekolwiek okoliczności, w których odpowiednie przepisy zabraniają takiego wyłączenia lub ograniczenia. Zastrzeżenia te nie mają też wpływu na ustawowo gwarantowane prawa konsumenckie użytkowników.

Z zastrzeżeniem poprzedniego paragrafu, z żadnego powodu (włączając w to naruszenie umowy, zaniedbanie i wszelkie inne przyczyny), Hill’s nie ponosi odpowiedzialności za utratę zysków, konieczność wypłaty odszkodowań, spadek sprzedaży i dochodu, utratę oprogramowania lub danych, utratę użyteczności sprzętu komputerowego, oprogramowania lub danych, stratę czasu kadry zarządzającej lub innego personelu, bądź też za jakiekolwiek niebezpośrednie lub szczególne straty, jeśli takie wystąpią.

W sprawach związanych ze stroną internetową Hill’s odpowiada z tytułu umów, czynów niedozwolonych, w tym nieprzedawnialnego zaniedbania, oraz innych przyczyn do łącznej maksymalnej kwoty 250 funtów.

Hill’s nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zniszczenia i straty będące następstwem braku dostępu użytkownika do strony internetowej firmy lub nadmiernego zaufania do informacji znajdujących się na tej stronie.

Niektóre linki znajdujące się w witrynie www.HillsPet.com, bądź w innych domenach będących własnością i kierowanych przez Hill’s lub pozostałe spółki grupy Hill’s, przekierowują na strony internetowe, za które HillsPet.com i inne podmioty związane z grupą Hill’s nie ponoszą żadnej odpowiedzialności.

Hill’s gromadzi jedynie te informacje umożliwiające identyfikację użytkownika, które zostały przez niego dobrowolnie podane. Hill’s wykorzystuje te dane zgodnie ze swoją polityką prywatności, którą omówiono poniżej.

Informacje nie mające osobistego charakteru, wiadomości czy materiały przesłane na adres www.HillsPet.com i na inne strony będące własnością lub prowadzone przez Hill’s lub inne spółki grupy Hill’s, bądź bezpośrednio do firmy Hill’s za pomocą poczty elektronicznej, nie są objęte klauzulą poufności. Firma zastrzega sobie prawo do swobodnego użytkowania i przetwarzania tego rodzaju danych, w dowolnie wybranym celu. W szczególności oznacza to prawo do swobodnego wykorzystania pomysłów, idei, wiedzy i technologii zawartych w przesłanych wiadomościach, między innymi przy opracowywaniu, produkcji i wprowadzaniu produktów na rynek. Wszystkie informacje przesyłane na adres www.HillsPet.com oraz na inne strony będące własnością i prowadzone przez Hill’s i pozostałe spółki z grupy Hill’s muszą być wiarygodne, zgodne z prawem i nie mogą naruszać praw osób trzecich.

Firma Hill’s zastrzega sobie prawo do wycofania produktów wspomnianych na stronie www.HillsPet.com i innych stronach będących własnością i prowadzonych przez Hill’s oraz pozostałe spółki z grupy Hill’s, a także do zmiany treści niniejszego oświadczenia w dowolnym czasie.

POLITYKA PRYWATNOŚCI I OCHRONA PRYWATNOŚCI MAŁOLETNICH

Hill’s dba o ochronę prywatności użytkowników on-line. Politykę prywatności firmy przedstawiono poniżej. Ponieważ technologia internetowa zmienia się, zmiany mogą dotyczyć również tej polityki. Użytkownicy będą niezwłocznie informowani o wszelkich zmianach.

INFORMACJA DLA RODZICÓW I OPIEKUNÓW

Hill’s dba o ochronę prywatności małoletnich, zdając sobie sprawę, że używanie przez nich internetu i poczty elektronicznej ma szczególne znaczenie dla poufności i bezpieczeństwa informacji. Hill’s stosuje się do wytycznych w sprawie reklam w internecie i w usługach on-line, dotyczących gromadzenia danych osobowych małoletnich, wydanych przez Children's Advertising Review Unit ("CARU"). Hill’s przypomina wszystkim rodzicom i zachęca ich do sprawowania nadzoru nad internetową działalnością ich dzieci. Pomóż nam chronić prywatność swoich dzieci, dbając, by nie wysyłały one e-maili i nie podawały prywatnych informacji na naszej stronie i żadnej innej bez Twojej zgody.

JAKIE DANE ZBIERAMY I DO CZEGO JE WYKORZYSTUJEMY?

Gromadzimy jedynie te informacje umożliwiające identyfikację użytkownika, które zostały przez niego dobrowolnie podane. Zebrane dane osobowe służą jedynie temu, żeby odpowiadać na pytania użytkowników dotyczące naszej firmy, jej produktów i usług, wysyłać związane z Hill’s materiały, np. broszury, lub kontaktować się ze zwycięzcami konkursów i promocji. Adresów internetowych klientów i innych osobistych informacji używamy tylko, by odpowiadać na zadane przez nich pytania lub przysłane nam wiadomości. Nie wykorzystujemy zebranych informacji do własnego użytku, ani nie dzielimy się nimi z nikim spoza grupy Hill’s, za wyjątkiem sytuacji opisanych szczegółowo poniżej.

Kiedy użytkownik odwiedza naszą stronę, automatycznie logujemy jego adres IP (niepowtarzalna sekwencja znaków stanowiąca wizytówkę komputera w internecie), który jest rozpoznawany przez nasz serwer. Adresy IP pomagają nam zarządzać stroną i gromadzić dane demograficzne wyłącznie do celów statystycznych.

Na naszej stronie znajdują się czasami informacje na temat loterii i promocji, które firma Hill’s przeprowadza sama lub wspólnie z innymi podmiotami. W niektórych przypadkach użytkownicy mogą wziąć w nich udział rejestrując się przez internet. W takiej sytuacji Hill’s lub jego autoryzowani przedstawiciele wykorzystują dostarczone przez użytkowników dane, żeby przeprowadzić akcję promocyjną (np. aby skontaktować się ze zwycięzcą) i za ich zgodą zaoferować im produkty i usługi Hill’s i firm sponsorujących loterie. Oprócz tego, zdarza nam się także gromadzić dane demograficzne i inne w celach związanych z badaniem rynku, reklamą i promocją.

W ramach usług oferowanych przez naszą stronę, informacje dostarczone przez użytkowników mogą zostać przekazane do krajów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Może się tak zdarzyć na przykład wtedy, gdy któryś z naszych serwerów znajduje się w takim kraju, albo jeśli jeden z naszych podwykonawców ma siedzibę poza EOG. Ponadto udostępniamy dane spółkom należącym do grupy Hill’s, zarejestrowanym na całym świecie, m.in. Hill's Pet Nutrition Inc. z siedzibą w Stanach Zjednoczonych. Przepisy o ochronie danych w tych państwach mogą się różnić od obowiązujących w EOG.

PLIKI COOKIES

Podobnie jak wiele innych firm Hill’s wykorzystuje technologię plików „cookies”, dzięki której nasze serwery przechowują specjalne kody w komputerach użytkowników. Pozwala nam to na bieżąco określać całkowitą liczbę odwiedzających naszą stronę oraz rozpoznawać używane przez nich typy przeglądarek internetowych (np. Netscape, Internet Explorer) i systemów operacyjnych (np. Windows, MacIntosh itp.). Zebrane w ten sposób dane wykorzystujemy tylko po to, by ulepszać naszą stronę i ułatwiać korzystanie z niej. W żadnym wypadku Hill’s nie wykorzystuje tych informacji do identyfikowania użytkowników, ani nie wiąże ich z danymi osobowymi dobrowolnie podanymi przez nich na naszej stronie.

ŻYCZYMY UDANYCH WIZYT NA STRONIE INTERNETOWEJ HILL’S!
[ ↑ skip to content ↑ ]